• Privacy Policy

  Privacy Policy

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, ook wel de “Europese privacy verordening” genoemd. Vanaf dat moment is er één privacywet voor de hele Europese Unie, die in Nederland de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangt .

  Verplichting om de Privacy te waarborgen

  De nieuwe privacywet zegt dat “de verwerking van persoonsgegevens ten dienste van de mens [moet] staan”. Het is aan de organisaties, die deze gegevens verwerken, om hier prioriteit aan te geven. Elke organisatie heeft de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens verstandig te gebruiken en te bewaren, de betrokken natuurlijke personen te beschermen tegen misbruik en ongeautoriseerde publicatie van hun gegevens, én om aan te kunnen tonen dat zij dit actief doet.

  Om te zorgen dat voldaan wordt aan de Europese privacy verordening moeten verenigingen:

  • Alleen data opvragen die daadwerkelijk nodig is (zogenoemde ‘dataminimalisatie’) en bewaren voor hoe lang dat nodig is
  • Organisatorische veranderingen doorvoeren opdat de relatie tussen het individu (lid, ouder en vrijwilliger) en gegevensverwerker (de vereniging) wordt vastgelegd, waarin actief toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van de relevante gegevens (ook van toepassing op het gebruik van foto’s, video’s)
  • Wanneer er binnen de vereniging digitale apps en social media worden gebruikt, dienen leden en ouders van leden jonger dan 16 jaar daar toestemming voor te geven
  • Technische maatregelen nemen opdat alleen diegenen die gegevens functioneel gebruiken (lees: de doelen waarvoor de gegevens zijn opgevraagd) toegang hebben tot die gegevens
  • Technische maatregelen nemen opdat de opslag van persoonsgegevens goed is beveiligd
  • Leden voorlichten over de genomen privacy maatregelen en inspanningen van de vereniging om verantwoordelijk om te gaan met persoonsgegevens
  • Alle bovenstaande maatregelen documenteren, opdat de vereniging haar inspanningen (om de privacywet na te leven) kan bewijzen
  • Indien er zich een datalek voordoet, moet dit binnen 72 uur worden gemeld aan personen van wie de data is gelekt.

  Bekijk hier de AVG-verklaring van Radboud Inline-Skating / Inline-Skating Westfriesland

  Radboud Inline-Skating moet het gebruik van gegevens van haar leden onderbouwen

  Door de AVG worden regels voor het gebruik van persoonsgegevens strenger. 
Als vereniging zijn we verplicht om te onderbouwen waarom we persoonsgegevens van onze leden willen verzamelen en verwerken en hoe lang we die gegevens willen bewaren. 
Uitgangspunt daarbij is ‘dataminimalisatie’: we mogen niet meer gegevens vragen dan strikt noodzakelijk. 
Na beëindiging van het gebruik van persoonsgegevens, hebben burgers in de EU het ‘recht te worden vergeten’. 
Voor de vereniging betekent dit dat leden makkelijker kunnen vragen om gegevens te verwijderen.

  Plaatsen van beeldmateriaal (foto c.q. video)

  Voor het maken en publiceren van beeldmateriaal moet Radboud Inline-Skating toestemming hebben van herkenbaar in beeld gebrachte betrokkenen, óf een gerechtvaardigd belang hebben. Denk bij een gerechtvaardigd belang bijvoorbeeld aan persvrijheid, direct marketing, promotie van de organisatie of beveiliging. 
Ook wedstrijdverslaggeving kan gemotiveerd vallen onder het gerechtvaardigd belang. Een sportorganisatie mag in dat geval foto’s en beelden van wedstrijden publiceren of uitzenden, ook als daarbij bijvoorbeeld toeschouwers herkenbaar in beeld komen. De belangenafweging moet zorgvuldig zijn en de belangen van de vereniging én die van de betrokkenen moeten uitvoerig afgewogen en beschreven zijn.
  Bij evenementen op onze locaties zal vooraf publicatie plaats vinden op de website en fysiek op de locatie dat foto/video opnamen gemaakt worden.