• Traveling to the Netherlands for the RIT2021

  Reizen naar Nederland voor het RIT2021

  De maatregelen die eventueel nodig zijn om te reizen naar NL zijn afhankelijk van de kleurcode van je land en van welke datum je vertrekt naar Nederland. Tevens kan door virusvarianten je land als hoog risico gebied worden bestempeld waardoor 14daagse quarantaine verplicht is wat deelname in de weg kan staan.

  Kleurcodes:
  Groen: u kunt reizen
  Geel: u kunt reizen
  Oranje: u kunt reizen, maar maatregelen*
  Rood: u kunt niet reizen

  *maatregelen zijn
  – U heeft een negatieve NAAT(PCR)-testuitslag nodig die is afgenomen maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland. Dit alleen voor personen van 13 jaar en ouder en ook al ben je gevaccineerd. (Bij verblijf minder dan 12 uur geen testuitslag nodig)
  – (Quarantaine advies: is niet verplicht)

  Check hier de actuele kleurcode van je land.
  Check hier de landen met quarantaineplicht, of er niet toch quarantaineplicht is door virusvarianten.

  Vanaf 1 juli naar Nederland
  Dan kan er gereisd worden met het Digitaal Corona Certificaat (DCC) binnen de EU (+IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland).

  Hierbij kan de app gebruikt worden met:

  • Testbewijs
   Een negatieve testuitslag van minder dan 72 uur geleden. In juli en augustus kunt u een gratis coronatest laten doen voor uw reis.
  • Vaccinatiebewijs
   Volledige coronavaccinatie of 1 prik als dat voor uw reisbestemming voldoende is. Met een vaccin dat door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) is goedgekeurd (EMA.nl).
  • Herstelbewijs
   Bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona.

   

  De info over reizen met het DCC wordt in Nederland pas 25 juni bijgewerkt voor de Europese landen,
  Het is nu helaas niet duidelijk voor welke landen/kleurcodes de app gebruikt moet worden, of de lengte van verblijf.

  Check ook de regels van jouw land betreffende het reizen naar Nederland.
  De besmettingen nemen hier nog steeds af, maar op dit moment kunnen we rode zone zijn voor jouw land. Kijk bijvoorbeeld hoe het zit of je dan bijvoorbeeld niet in quarantaine moet bij terugkomst.

  Dit zijn alleen de regels wat betreft het reizen. Toegang tot het RIT terrein en de corona maatregelen: worden nader bekend gemaakt.

  Traveling to the Netherlands for the RIT2021

  The measures that may be necessary to travel to NL depend on the color code of your country and from which date you leave for the Netherlands. Also, due to virus variants, your country can be labeled as a high-risk area, making a 14-day quarantine mandatory, which can prevent participation.

  Color codes:
  Green: you can travel
  Yellow: you can travel
  Orange: you can travel, but measures*
  Red: you can’t travel

  *measures are
  – You need a negative NAAT(PCR) test result, which was taken no more than 72 hours before arrival in the Netherlands. This is only for persons 13 years and older and even if you have been vaccinated.(No test result required for a stay of less than 12 hours)
  – (Quarantine advice: is not mandatory)

  Check here the current color code of your country.
  Check here the countries with a quarantine obligation, whether there is still a quarantine obligation due to virus variants.

  From July 1 to the Netherlands
  Then you can travel with the Digital Corona Certificate (DCC) within the EU (and Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland).

  The app can be used with:

  • Test proof
   A negative test result less than 72 hours ago. In July and August you can have a free corona test before your trip.
  • Vaccination Certificate
   Full corona vaccination or 1 shot if that is sufficient for your travel destination. With a vaccine approved by the European Medicines Agency (EMA) (EMA.nl).
  • Recovery Proof
   Evidence that you recovered from corona less than 6 months ago.

   

  The information about traveling with the DCC will not be updated until June 25 in the Netherlands for European countries,
  Unfortunately, it is now not clear for which countries / color codes the app should be used, or the length of stay

  Also important,check the rules of your country regarding traveling to the Netherlands.

  Infections are still decreasing here, but right now we might be red zone for your country. For example, check whether you do not have to quarantine on your return, for example.

  These are just the rules regarding travel. Access to the RIT site and the corona measures: to be announced later.