• Vertrouwenspersoon

  Vertrouwenspersoon Radboud Inline-Skating

  Waarom:
  Radboud Inline-Skating wil een veilige vereniging zijn waar iedereen van zijn/haar sport kan genieten en zich thuis voelt binnen de vereniging, ongeacht iemands sportieve capaciteiten of achtergrond. Een aantrekkelijke vereniging voor jong en oud, waar we vanuit het collectief elkaar beter maken. Elkaar aanmoedigen bij wedstrijden, we elkaar helpen, met elkaar meerijden naar wedstrijden, en leuke activiteiten doen buiten de sport. Waar we tegen elkaar strijden bij wedstrijden, maar buiten de wedstrijd vrienden van elkaar zijn.

  Het kan echter voorkomen dat iemand zich even niet  thuis voelt; met een probleem kampt waarbij hij/zij niet bij de trainer of het bestuur terecht kan. De vertrouwenspersoon is dan aanspreekbaar voor ondersteuning en advisering; de vertrouwenspersoon bied je een luisterend oor. Vervolgens zal de vertrouwenspersoon met de persoon in kwestie bespreken hoe het probleem kan worden aangepakt en persoonlijk begeleiden.

  Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

  Voor wie:
  Elk lid (of de ouders) en vrijwilliger van Radboud Inline-Skating kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon als men over integriteitsschendingen of vermoedens daaromtrent wil spreken. Het gaat daarbij te allen tijde om een vertrouwelijk contact. Indien de aangekaarte onderwerpen feitelijk bij de tuchtcommissie thuishoren verwijst de vertrouwenspersoon daarnaar en helpt zo nodig de betrokkene hierbij.

  Rol:
  De rol van de vertrouwenspersoon is om een eerste aanspreekpunt te zijn, iemand die op de hoogte is van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen, iemand die begeleidt en ondersteunt. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenspersoon om preventieve maatregelen te nemen.

  Integriteitsschendingen
  Deze zijn als volgt samen te vatten (lees hier meer over onderaan de pagina, klik op de link):
  seksuele intimidatie
  agressie en geweld
  treiteren/pesten
  discriminatie
  intimidatie
  ongewenste omgangsvormen

  Status binnen de vereniging:
  De vertrouwenspersoon valt onder directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van Radboud Inline-Skating en maakt in deze functie geen deel uit van de vereniging.
  De rapportage van de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
  Eenmaal per jaar brengt de vertrouwenspersoon een kort geanonimiseerd verslag uit aan de voorzitter over zijn werkzaamheden.

  Wie is de vertrouwenspersoon binnen Radboud Inline-Skating?

  De vertrouwenspersoon voor de vereniging is Veronica Veerkamp.

  Veronica is bereikbaar via |veronicaveerkamp275@gmail.com06 – 483 87 594  |

   

   

   

   

   


  Vertrouwenspersoon buiten de vereniging

  Wil je jouw verhaal liever kwijt aan iemand die verder van de vereniging af staat (buiten de regio). Dat kan bij:
  De KNSB

  Info over de vertrouwenscontactpersonen bij de KNSB vind je op deze pagina.
  Verenigingen, leden van verenigingen, vrijwilligers of ouders kunnen altijd contact opnemen in het geval van een vermoeden of incident. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk gehouden.

  NOC*NSF hulplijn seksuele intimidatie: Vertrouwenspunt Sport

  Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp.
  Telefoon: 0900-202 55 90 (€ 0,10 per minuut).
  WhatsApp: 06-53646928
  E-mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

  Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport


  Seksuele intimidatie
  Alle handelingen en uitlatingen in de seksuele sfeer, die in het kader van de sportsituatie of onze organisatie plaatsvinden en door degene op wie ze gericht zijn als ongewenst worden beschouwd. Seksuele toenadering en herhaalde seksuele toenadering na afwijzing (ook in gevallen van aanvankelijke acceptatie). Aandringen op seksuele activiteiten, waarbij een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld. Of dwang tot seksuele activiteiten door middel van bedreiging of straf. Aanranding of verkrachting.

  Agressie en geweld
  Voorvallen waarbij een persoon psychisch en / of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.

  Treiteren/pesten
  Dit zijn negatieve communicatieve handelingen die meestal tegen een persoon gericht zijn (afkomstig van een of meerdere personen) en die gedurende een lange tijd frequent plaatsvinden.

  Discriminatie
  Tussen personen op grond van levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele voorkeur en de burgerlijke staat (gehuwd of ongehuwd).

  Intimidatie
  Vrees aanjagen en bedreigingen door woord en/of gebaar.

  Andere ongewenste omgangsvormen
  Zoals opmerkingen en gedragingen die als vernederend worden ervaren. Ongepast en aanstootgevende gedrag. Ongewenste omgangsvormen zijn samengevat, uitingen, direct of indirecte, in woord, gebaar of afbeelding, die ongewenst zijn dan wel redelijkerwijs als zodanig kunnen worden ervaren door diegene die ermee wordt geconfronteerd. Aangezien ieder voor zich uitmaakt wat hij onder ongewenste omgangsvormen bestaat, bestaan er verschillende opvattingen over wat toelaatbaar is en vaak worden ongewenste omgangsvormen gezien als misbruik van macht. Dat er echter een groot grensgebied bestaat waarover meningen uiteen lopen moge duidelijk zijn. Wat voor de een een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door betrokkene als ongewenst wordt ervaren. In de meeste gevallen heeft de betrokkene verscheidene malen gewezen op het hinderlijke en dus ongewenste in het gedrag van de ander(en) Desondanks gaan de ongewenste omgangsvormen door of worden herhaald.

  Signalen, vermoedens en vragen.

  Leden en vrijwilligers van de vereniging nemen zaken waar, die hen zorgen baren, en waaruit mogelijk zou kunnen blijken dat het welzijn of de veiligheid van een ander lid in gevaar is. Te denken valt aan opmerkingen van leden, of fysieke verschijnselen die wijzen op mishandeling, verwaarlozing of bedreiging in andere situaties dan die binnen de vereniging (thuis, school, werk). Het kan moeilijk zijn te besluiten of hier actie op moet worden gepleegd, en met wie eventueel de vermoedens moeten worden besproken.
  Ook kan je terecht bij de vertrouwenspersoon voor vragen, bijvoorbeeld bij twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is in bepaalde situaties.